be8d2348597c07db14851ec90e623c96

nêm hộp mực lọc dây